Hoppa till innehåll

Utvärdering

Utvärdering är en central del av det målinriktade arbetet och utvecklandet av verksamheten. Syftet med utvärdering är att få kunskap och synliggöra vilka resultat som uppnåtts med målen för verksamheten och hur verksamheten bör utvecklas i fortsättningen. Långsiktig insamling, dokumentering och systematiskt utnyttjande av utvärderings- och responsinformation bidrar till att utveckla den egna verksamheten baserat på fakta. Det är möjligt att utnyttja resultat från utvärderingar både i det dagliga arbetet och när den slutliga rapporten skrivs. I bästa fall kan resultaten utnyttjas under hela projektet.

Det centrala syftet med koordinationen av barns, ungas och familjers delaktighet (ESF+) är att främja barnens, ungdomarnas och familjernas delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Därför är det också viktigt att i utvärderingen fokusera på uppföljning av hur dessa mål uppnås. Vi erbjuder utvecklingsprojekten stöd för genomförandet av utvärderingen, utvecklandet av verktyg för utvärdering av effekterna samt god praxis och effekter som utvecklas inom projekten. Målet är att producera noggrannare kunskap om hur tjänster som utvecklats i de finansierade projekten fungerar, hur servicekvaliteten och effektiviteten förbättras och vilka ändringar som observeras i målgruppernas välbefinnande.

Vi följer principerna för tryggare rum i all vår verksamhet och vid alla våra evenemang. I vår verksamhet bemöter vi alla jämlikt oberoende av deras etnicitet, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, sexuell läggning, ålder, kön, eventuella funktionsnedsättning eller andra personliga egenskaper eller andra personliga drag eller egenskaper. För att säkerställa detta förbinder vi oss att tillsammans följa följande principer.