Hyppää sisältöön

Kansainvälisyydestä vauhtia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen: alkuvuonna 2024 käynnissä useita EU-rahoitushakuja

Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet avaavat hienoja mahdollisuuksia oppia muiden jäsenvaltioiden kehittämistyöstä ja tehdä suomalaisia käytäntöjä tunnetuiksi maailmalla. Alkuvuodesta 2024 on avoinna esimerkiksi Euroopan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen sekä CERV-rahoitusohjelman hakuja, jotka kohdistuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Olemme koonneet alle tietoa kolmesta ajankohtaisesta hankehausta, joissa rahoitetaan eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Tarkemmat tiedot hakujen tavoitteista ja painopisteistä, aikatauluista sekä lisätietojen antajien yhteystiedoista löytyvät uutiseen linkitetyistä hakuilmoituksista sekä rahoittajien verkkosivuilta.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) ja sosiaaliset innovaatiot (SI+)

Eurooppalaisessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksessa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on avoinna kansainvälinen rahoitushaku, jossa haetaan sosiaalisia innovaatioita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten osaamisen edistämiseksi (Social Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs)). Haku on avoinna   10.11.2023–28.2.2024. 

Haun tavoitteena on 

 • kehittää haavoittuvassa asemassa olevien, erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien (NEET) nuorten osaamista sitouttamalla heidät oppimiseen 
 • edistää NEET-nuorten työelämään pääsyä tai palaamista 
 • tuottaa, kehittää tai laajentaa innovatiivisia menetelmiä ja käytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi esimerkiksi toisessa EU-maassa.  

Haku on suunnattu ylikansallisille hankekonsortioille, eli päähakijalla (Coordinator) on oltava vähintään yksi kumppani (Co-applicant) toisesta EU-jäsenvaltiosta.  
 
Euroopan sosiaalirahaston toimisto Liettuassa (ESFA) tukee kansainvälisten kumppaneiden löytämistä järjestämällä verkostoitumistilaisuuden etäyhteyksin. Tapahtuma järjestetään tammikuun puolivälissä ja lisätiedot sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan ESFA:n verkkosivuilla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).  
 
Linkin englanninkieliseen hakuilmoitukseen saat avattua tästä.

CERV-rahoitusohjelma

EU:n kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman (CERV) tavoitteena on edistää ja suojella unionin yhteisiä arvoja ja oikeuksia. Suomessa CERV-ohjelmaa koordinoi oikeusministeriön kansallinen yhteyspiste (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), joka tarjoaa hakijoille, sidosryhmille ja tuensaajille ohjelmaan liittyvää tietoa ja ohjausta. Suomen CERV-yhteyspisteen uutiskirje (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)en voit tilata pysyäksesi ajan tasalla tulevista infotilaisuuksista (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Lisäksi voit ottaa yhteyttä cerv.om@gov.fi sopiaksesi Teams-tapaamisesta CERV-ohjelman esittelemiseksi.

CERV-rahoituksella pyritään tukemaan erityisesti paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä. Rahoitusta voivat hausta riippuen hakea myös viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. 

Parhaillaan käynnissä ovat esimerkiksi seuraavat CERV-hankehaut:  

Lasten oikeudet ja osallistuminen 15.11.2023–26.3.2024 

Haun tavoitteena on edistää EU:n lasten oikeuksia koskevan strategian alueellista ja kansallista toimeenpanoa. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää erityistarpeisten lasten sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten, mukaan lukien Ukrainasta paenneiden, oikeuksien toteutumiseen.  

Haun painopisteitä ovat 

 • lasten mielenterveys  
 • lasten oikeuksien sisällyttäminen kansallisen ja paikallisen tason päätöksentekoon
 • lasten osallisuus ja 
 • demokraattisten oikeuksien ymmärrys. 

Rahoituksella toteutettava toiminta voi pitää sisällään keskinäistä oppimista, koulutuksia, hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteistyötä, tiedonlevitystä (ml. erilaiset viestintäkampanjat), kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten valmiuksien parantamista, lapsille suunnattuja koulutuksia, toimintatapojen ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä tiedonkeruuta ja tutkimustyötä. Toimintaa tulisi suunnitella yhdessä lasten kanssa.  

Päähakijan tulee olla voittoa tavoittelematon julkinen tai yksityinen oikeushenkilö (esimerkiksi viranomainen tai kansalaisjärjestö) tai kansainvälinen järjestö. Sekä kansalliset että ylikansalliset hankkeet ovat mahdollisia. 
 
Lisä- ja yhteystiedot oikeusministeriön kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilla avautuvat tästä linkistä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).  
Linkki englanninkieliseen hakukuulutukseen avautuu tästä linkistä.
Linkki englanninkieliseen hakuasiakirjaan avautuu tästä linkistä.

Sukupuolistuneen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy 19.12.2023–24.4.2024 

Haun tavoitteena on ehkäistä ja torjua naisiin ja lapsiin kohdistuvaa sukupuolistunutta väkivaltaa sen kaikissa muodoissa, ehkäistä ja torjua lapsiin, nuoriin ja haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin (esim. HLBTQI ja vammaiset henkilöt) kohdistuvaa väkivaltaa sekä suojella sukupuolistuneen väkivallan uhriksi joutuneita ja tarjota heille tukea. Hankkeiden tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa ja lasten oikeuksia. 

Haun painopisteitä ovat 

 • laaja ja pitkäkestoinen ylikansallinen toiminta sukupuolistuneen väkivallan torjumiseksi 
 • sukupuolittuneen väkivallan uhrien ja väkivallasta selviytyneiden suojelu ja tuki 
 • lähisuhde- ja verkkoväkivallan ehkäiseminen sekä 
 • ylikansallisen lastensuojelun käytännön toiminnan kehittäminen. 

Haun kohderyhmiä ovat kansalaisyhteiskunnan toimijat, viranomaiset ja kansainväliset järjestöt. Komission toiveena on, että hankekonsortioissa on mukana viranomaisia. Konsortioissa tulee olla vähintään kaksi toimijaa, ja komissio kannustaa erityisesti ylikansallisiin hankkeisiin. 

Lisä- ja yhteystiedot oikeusministeriön kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilla avautuvat tästä linkistä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).
Linkki englanninkieliseen hakukuulutukseen avautuu tästä linkistä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).  
Linkki englanninkieliseen hakuasiakirjaan avautuu tästä linkistä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).